Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Ba công khai - Khoa SHMT

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2022-2023

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân...

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2021-2022

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2021-2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2020-2021

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2020-2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2019-2020

Ba công khai - Khoa Sinh học và Môi trường năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân