Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Nghiên cứu

Bài báo khoa học năm 2020

Bài báo khoa học năm 2020

Danh sách các bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã công bố tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2020.

Đề tài - dự án năm 2020

Đề tài - dự án năm 2020

Danh sách các đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2020.

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Danh sách các đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2019.

Bài báo khoa học năm 2019

Bài báo khoa học năm 2019

Danh sách các bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã công bố tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2019.

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2018

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2018

Danh sách đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2018.

Bài báo khoa học năm 2018

Bài báo khoa học năm 2018

Danh sách các bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã công bố tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2018.