CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chứng nhận năm 2017

Chứng nhận năm 2020

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chứng nhận kiểm định ĐH ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chứng nhận kiểm định ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chứng nhận kiểm định ĐH ngành Công nghệ sinh học

Chứng nhận kiểm định Thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường